Sep 10, 2007

Thuốc ngứaCó thầy kia treo bảng bán thuốc ngứa. Có tên nọ vào mua, rồi hỏi phải làm sao?

Thầy rằng: "Có khó gì, bắt lấy con ngứa rồi vạch miệng nhét thuốc vào thì nó chết".

389

No comments:

Post a Comment