Sep 17, 2006

Bò Ăn CỏHọa sĩ:

Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.

Khách:

Có thấy cỏ đâu?

Họa sĩ:

Con bò ăn hết cỏ rồi.

Khách:

Thế còn con bò đâu?

Họa sĩ:

Chứ bộ ông tưởng là con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông?

2755

No comments:

Post a Comment