Dec 20, 2008

Chiếm hết chỗ rồiMột người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng:


- Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên!


Người ăn mày nghe nói, vội trả lời:


- Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đây.


Người nhà giàu nói:


- Ðã xuống, sao không ở hẳn dưới đấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt?


- Thế không ở được nên phải lên. Ở dưới ấy, các nhà giàu chiếm hết chỗ rồi!

2533

No comments:

Post a Comment