Jan 26, 2008

Không sợ chếtSĩ quan cấp trên hỏi cậu lính:


- Này, cậu không biết nhiều người đã chết vì rượu à?

- Có ạ, nhưng một người lính không được phép sợ chết.
1569

No comments:

Post a Comment