Oct 7, 2005

Tay ải tay aiHai vợ chồng nhà kia, cứ đến tối, rang một mẻ ngô, đựng vào rá, để giữa giường hai vợ chồng nằm hai bên. Mỗi lần anh chồng thò tay vào rá bốc ngô ăn, nắm phải tay vợ, thì lại hỏi:
- Tay ải tay ai?
Chị vợ đấp:
- Tay ẻm tay em.
Chị vợ nắm phải tay chồng, cũng hỏi:
- Tay ai tay ai?
- Anh chồng đáp lại:
- Tay ảnh tay anh.
Có thằng kẻ trộm đứng rình ngoài nhà, đến nửa đêm vẫn nghe hai vợ chồng còn "ẻm em, ảnh anh" mãi, giận lắm, bèn lẻn đến thò tay vào bốc ngô ăn.
Chị vợ nắm phải tay nó hỏi:
- Tay ải tay ai?
Nó liền trả lời:
- Tay ổng tay ông.
Rồi bỏ chạy.

377

No comments:

Post a Comment