Nov 9, 2008

Phòng xaMột tên kẻ cắp quen mặt lảng vảng bên cạnh một bà đi chợ. Bà này vội kêu ầm ĩ:


- Ối trời ơi! Kẻ cắp! Kẻ cắp!


Tên kẻ cắp giật mình đánh thót, chạy biến mấy. Mọi người đổ xô đến:


- Nó lấy gì của bà rồi?


Bà kia thản nhiên đáp:


- Nào nó đã lấy gì được của tôi đâu! Nhưng tôi kêu trước đi là vừa!

756

No comments:

Post a Comment