Oct 9, 2006

Đền ƠnDưỡng trí viện hỏi một thân chủ:

Sau khi rời nhà thương, ông bạn định làm việc gì?

Tôi sẽ mở nhà thương trị bịnh điên.

Ơ! Ơ! Hay lắm!

để đền ơn bác sĩ có lòng tốt săn sóc tôi, khi nào bác sĩ có điên nhớ đến tôi chữa miễn phí.

2825

No comments:

Post a Comment