May 4, 2005

Ca khúc nổi tiếng- Vậy cái bài hắn ta đang hát là một ca khúc nổi tiếng?

- Đã từng là như vậy, cho đến khi hắn hát.
2052

No comments:

Post a Comment