Jul 17, 2005

Giống InCon coi hát bóng thấy gì hay nói cho ba má nghe xem nào?

Dạ, con thấy ông Tây ôm bà đầm hun giống in ba hun chị bếp vậy.

2864

No comments:

Post a Comment