Nov 13, 2005

Không Đãi Khách
Người khách đến thăm người chủ, gà vịt chạy đầy sân mà ảnh than rằng :
- Ngặt không có đồ ăn, không biết lấy chi đãi khách một bữa .
Anh khách nói :
- Tôi có con ngựa đó, bắt làm thịt dùng tiệc với nhau cho vui !
Chủ nói :
- Úy ! Vậy anh về bộ sao thấu ?
Khách nói :
- Hề gì, anh lựa gà vịt và ngỗng của anh đó, coi con nào lớn hơn hết, cho tôi mượn một con tôi cỡi tôi về cũng được !
636

No comments:

Post a Comment