Nov 24, 2005

Sát sinh tội nặng lắm!Một người đánh cá đem cá vào chợ bán. Có nhà sư trông thấy, bảo:


- Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm! Ðể nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng lòng không?


Người đánh cá hỏi: - Sám hối thì phải thế nào?


Sư bảo: - Bán rẻ cá cho nhà chùa để nhà chùa phóng sinh, thả xuống ao.


Người đánh cá nói:


- Vâng! Nhưng xin nhà chùa cho mỗi con năm tiền, chứ kém không được.


Sư nói:


- Nam mô phật! Sao đắt thế! Xưa nay nhà chùa vẫn mua cá rán ở hàng cơm cũng chỉ có ba tiền một con, nữa là cá chưa rán.

856

No comments:

Post a Comment