May 16, 2006

Không xu nịnhMột người giàu thích xu nịnh, nói với một người nghèo:


- Tao giàu có, sao mày không xu nịnh tao?


Người kia nói:


- Ông giàu mặc ông, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh?


Người giàu bảo:


- Thế thì tao chia cho mày một nửa gia sản của tao, mày xu nịnh tao nhé?


Người kia nói:


- Tôi được nửa gia sản ông, tôi giàu bằng ông rồi, còn phải xu nịnh ông làm gì nữa!


Người giàu lại bảo:


- Tao cho mày cả gia sản, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?


Người kia nói:


- Lúc đó thì ông xu nịnh tôi mới phải!

2545

No comments:

Post a Comment