Dec 23, 2006

Chửi khéoNgườii nọ ngồi ăn uống thô lỗ, ngồi vào mâm là gắp lấy gắp để nhai nhồm nhoàm. Những người ngồi cùng mâm thấy thế hỏi:


- Ông tuổi gì?


Anh ta trả lời:


- Tôi tuổi tuất. Nhưng đang ăn, các ông hỏi làm gì?


Những người kia nói:


- Ồ, để chúng tôi đề phòng.


Anh ta hỏi lại:


- Tại sao lại phải đề phòng?


Những người kia nói:


- May mà ông cầm tinh con cầy. Chớ như ông cầm tinh con hổ thì anh em chúng tôi phải chạy trước!

2576

No comments:

Post a Comment