Dec 16, 2009

Chiến Cuộc
Chiến Cuộc
( Thề thơ theo mẫu tự C )
Cần chi cải chính chiến công
Cầm cương, cưỡng chiếm coi chừng cuộc chơi
Chiến chinh, chệnh choạng, cột cười
Chóng chầy, chắc chắn cuộc chơi cuốn cờ ? ? ~
2521

No comments:

Post a Comment