May 14, 2004

Chỉ cần đếm đến 10- Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10. Dốt thế thì sau này làm gì được hả con!
- Bố yên tâm. Con sẽ là trọng tài quyền anh!
1728

No comments:

Post a Comment