Aug 20, 2005

Hồn Tôi Mây Hạ Tìm Nhau
Người đi
Theo dáng hạ buồn
Biển ru
Dạ khúc
Gọi cuồng chia xa

Chào nhau
Áo cũ hoàng hoa
Hồn ve
Xác phượng
sầu ca hải tần
Ngày về
Sông đã lạc thân
Tháng Hai năm nọ
Tần ngần mùa xưa
Theo nhau
Cánh bướm đường trưa
Tôi hồn lá cỏ
Còn khua dặm trường
Lạc nhau
Bến gió ngàn phương
Tôi theo mây hạ
Dặm đường rưng rưng

2728

No comments:

Post a Comment