Dec 23, 2005

Chuyện muỗi
Một anh muỗi đi xa vè tìm thăm anh bạn thân. Gặp anh ta đang ba hoa đấu láo với mọi người, lấy làm lạ hỏi:


- Này anh... Trước đây anh ít nói lắm mà sao bây giờ đổi tính vậy?


- Chẳng hiểu nữa... Từ khi tôi đốt nhằm một chánh khứa!

863

No comments:

Post a Comment