Jan 27, 2007

Chỉ có một con maCon Diêm Vương ốm, Diêm Vương sai quỷ sứ lên trần đón thầy lang xuống chữa. Khi tên quỷ sứ đi. Diêm Vương dặn :
- Tìm nhà thầy lang nào có ít ma đứng ở cửa nhất thì hãy vào. Lên đến trần, tên quỷ sứ đi khắp nơi, không tìm được thầy lang nào như thế cả. Nhà thầy nào xoàng ra cũng ba bốn chục con ma đứng ở cửa. Ðang định quay về thì bỗng thấy nhà của một thầy lang nọ chỉ có con ma. Mừng quá, tên quỷ sứ bắt thầy lang đó xuống âm phủ. Xuống đến nơi, liền dẫn thầy vào yết kiến Diêm Vương.
Diêm Vương đón được thầy giỏi mừng lắm, phán hỏi :
- Nhà ngươi làm thuốc đã bao năm nay mà khá như vậy?
Thầy lang thưa:
- Thưa, tôi mói làm nghề này được mấy hôm nay, và cũng chỉ mới chữa cho một người thôi ạ!390

No comments:

Post a Comment