Jan 6, 2007

Có Nuôi Được Không?Một anh, vợ có thai mới được bảy tháng đã đẻ ra đứa con trai . Anh ta sợ nuôi không được, gặp ai cũng hỏi .

Một hôm, anh ta hỏi một người bạn, người bạn an ủi nói :

- Không can gì mà ngại . Bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non trước hai tháng đấy .

Anh kia giật mình hỏi lại :

- Thế à ! Rồi có nuôi được không ?
625

No comments:

Post a Comment