Jan 3, 2007

Học trò dốt làm thơThầy đồ dặy:


- Làm thơ thì phải cho tự nhiên, tả đúng cảnh thực mới gọi là hay.


Bốn anh học trò vãn cảnh đền nhớ lời thầy dạy, cao hứng, làm một bài thơ. Anh thứ nhất thấy tượng Quan Công liền ứng khẩu:


Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay,


Anh thứ hai nhìn sang bên cạnh, thấy tượng Quan Bình đọc luôn:


Bên kia thái tử đúng khoanh tay


Anh thứ ba thấy tượng Châu Xương đọc tiếp:


Thằng mọi râu ria cầm cái mác,


Anh thứ tư thấy con hạc cỡi trên lững con rùa, mới kết rằng:


Con cua nằm dưới chú cò gầy.


Về đọc thầy nghe, thầy tấm tắc khen:


- Khá đấy! Các anh biết nghe lời tôi dạy. Gắng lên, sang năm đi thi thể nào cũng đỗ!

654

No comments:

Post a Comment