Jul 27, 2007

Đố ChữCác thầy đồ ngồi kháo chuyện các ông trạng ngày xưa giải được câu đố của người Tàu và khoác lác rằng giá mình ở thời ấy, mình cũng giải được.

Một anh chàng ngồi bên cạnh, nghe ngứa tai, mới hỏi ghé vào:

Các thầy hay chữ, tôi xin đố các thầy "Hai nghê hai bên, khuyển trên hỏa dưới" là chữ gì?

Các thầy đồ nhìn nhau. Anh kia bèn nói:

Thưa, là chữ "Thui chó"...


2838

No comments:

Post a Comment