May 12, 2008

Lạy cụ đề ạ!Có một thằng bé ngu tối quá. Mẹ nó đem gửi ở nhà ông thầy cho nó học.
Thầy dạy nó câu gì, nó cũng không nhớ, bảo nó cái gì, nó cũng đều quên.
Dạy mãi, mới biết được: cái ống nhổ, cái hoả lò, và cái cấp thiêu (ấm con đun nước) còn ngoài ra chẳng biết một tí gì nữa.
Một hôm, có ông Ðề là bạn của ông thầy dạy học, đến chơi nó cũng không chào. Ông thầy mới mắng:
- Cụ Ðề là bạn tao, thì cũng như tao. Sao cụ ấy đén chơi mà mầy không chào? Thế là vô phép. Hễ bận sau mầy thấy cụ ấy thì mầy phải chắp tay lại mà chào: Lạy cụ Ðề ạ! Nhớ chưa?
Thằng ấy xin vâng.
Từ ngày ấy, hễ thấy ông Ðề đến, thì nó chắp hai tay lại, chào: "Lạy cụ Ðề ạ!". Bận nào cũng thế.
Một hôm nó về chơi nhà. Mẹ nó muốn thử xem con học hành tấn tới thế nào, mới đi lấy cái điếu đem ra hỏi con rằng: - Cái này là cái gì?
Thằng bé nói: Cái ống nhổ!
Mẹ nó chán quá, lại lấy cái ấm bình tích, hỏi nó:
- Cái nầy là cái gì?
Nó trả lời: Cái hoả lò!
Giận lắm, lấy cái cơi trầu, hỏi nó: - Cái nầy là cái gì?
Nó trả lời: - Cái cấp thiêu.
Mẹ nó điên ruột, tốc ngược váy lên, hỏi gắt rằng:
- Thế thì cái này là cái gì?
Thằng bé chắp hai tay lại, mà chào rằng: - Lậy cụ Ðề ạ!

339

No comments:

Post a Comment