May 22, 2008

Nói chữ



Ba anh rủ nhau vào quán đánh chén. Một anh hỏi :
- Ðĩa này là đĩa thì gì ?
Một anh hay nói chữ bèn nói :
- Rõ thật "thực bất tri kì vị" (¡n mà không biết mùi vị)
Anh thứ ba ghé vào tai anh thứ nhất, bảo :
- Nó nói xỏ anh đấy
Anh này chẳng chịu lép vế, liền nói :
- à, à anh định khinh tôi à ? Anh biết "thực bất tri kì vị" tôi, dễ thường tôi không biết "thực bất tri kì vị" anh hẳn ?

328

No comments:

Post a Comment