May 2, 2008

Đến tao cũng đành chịuBắc thang lên hỏi ông Trời:
- Tiền đem cho gái có đòi được không? Ông Trời ngoảnh mặt lại trông:
- Đến tao còn bị "xù lông" nữa là!
2271

No comments:

Post a Comment