Feb 17, 2005

Khuyến GiáoMột người chỉ đi khuyến giáo giả, nói những là tô tượng đúc chuông, làm cầu, làm quán, nhưng kỳ thực được đồng nào, lẻm vào mồm hết. Lúc chết xuống âm ty, Diêm vương giận lắm, bắt đem vào ngục tối . Anh ta vừa bước vào cửa ngục, đã bảo những người bị giam trong ngục :

- Các bác ở đây, tối thế này cũng chịu được à ? Để tôi đi khuyến giáo, mỗi bác cúng cho ít nhiều, tôi sẽ thuê người mở một cái cửa sổ thật to thông lên trời cho nó sáng.
638

No comments:

Post a Comment