Apr 17, 2006

Đừng tự phụ nữaSmith:

- Ta cứ nghe mày lập lại mãi mấy từ “thằng ngu”. Hy vọng mày không ám chỉ tao đấy chứ?

Jones:

- Thôi đi, đừng có lên mặt tự phụ. Làm như trên đời này không còn thằng ngu nào khác.
2055

No comments:

Post a Comment