Apr 28, 2004

Dẹp Cái ThangViên giám đốc dưỡng trí viện nhờ một thân chủ sơn trần nhà căn phòng khách. Người đứng trên thang xếp làm việc.

Một thân chủ khác có phận sự dọn dẹp đồ đạc cho có thứ tự, thấy cái thang để giữa phòng bèn nói:

Ê! Người anh em! Nắm chặt cây cọ, tôi dẹp cái thang đấy.

2826

No comments:

Post a Comment