Jan 27, 2009

Chấm DứtHai người bạn gặp nhau sau một năm xa cách.

Ông Ba hỏi:

Thế nào? Mối tình cao thượng năm xưa ra làm sao?

Ông Bốn nhún vai:

Bản đàn đã đến giờ chấm dứt.

Ông Ba ngạc nhiên:

Thế sao? Chấm dứt thế nào?

Ông Bốn rầu rĩ đáp:

Tôi cưới mụ ta rồi!

2775

No comments:

Post a Comment