Jan 14, 2009

Hay LắmMột người đứng tuổi thấy chú bé tham ăn không chịu chia cho em nó miếng kẹo bèn khuyên rằng:

Cháu nên nhớ ở đời nên cho hơn là nhận.

Bé nói:

Con biết rồi; chính ba con cũng bảo như thế.

Ông kia khen:

Hay lắm! Ba cháu làm nghề gì?

Bé đáp:

Võ sĩ hạng lông.

2871

No comments:

Post a Comment